Inschrijvingsprocedure voor schooljaar 2018-2019

 

Inschrijvingen starten ten vroegste op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar. In de inschrijvingsprocedure zijn voorrangsperiodes voorzien. De voorrangsperiode voor elke voorrangsgroep, met uitzondering van de kinderen van personeelsleden, duurt twee weken, oftewel 14 kalenderdagen. Binnen elke voorrangsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Toekomstige peuters met geboortejaar 2016 kunnen zich op onderstaande periodes ook inschrijven. Kinderen met geboortejaar 2017, 2018 moeten nog een jaar of langer wachten....

 

De voorrangsgroepen in volgorde zijn:

 

1. Leerlingen van dezelfde leefeenheid (broers, zussen, halfbroers, halfzussen, stiefbroers en –zussen; deze kinderen worden NIET automatisch ingeschreven, inschrijven in het register in het secretariaat is noodzakelijk !)

Deze periode loopt tijdens schooljaar 2017-2018 van 01/3/2018 t/m 14/3/2018.

 

2. Kinderen van personeelsleden

Deze periode loopt tijdens schooljaar 2017-2018 van 15/3/2018 t/m 28/3/2018.

 

3. Vrije inschrijvingsperiode

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode.

Deze loopt tijdens schooljaar 2017-2018 vanaf 29/3/2018.

 

Inschrijven kan op school elke dag vanaf 8.30 uur. (Uitgezonderd vakanties) Zolang er plaatsen vrij zijn (max. 20 ll per klasgroep) worden kinderen direct ingeschreven. Is de klas voltallig dan blijven de kinderen aangemeld en staan ze op een wachtlijst. Wanneer er plaatsen vrijkomen worden deze kinderen (ouders) in chronologische volgorde gecontacteerd. Vergeet niet de nodige papieren mee te brengen. Zie verderop.

 

Een leerling die zich niet ingeschreven heeft in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, is zijn voorrang kwijt. De leerling kan zich nog wel inschrijven in een andere voorrangsperiode, als die op de leerling van toepassing is, of in de vrije inschrijvingsperiode.

 

Het schoolbestuur kan/moet de inschrijving van een leerling weigeren als:

 

1. de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap.

2. de inschrijving van de leerling tot doel heeft in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen te gaan.

3. de capaciteit wordt overschreden.

4. de leerling het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar uit de school werd verwijderd.

5. de capaciteit voor anderstalige nieuwkomers is bereikt.

6. de leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft.

 

De inschrijvingen (en desgevallend aanmeldingen = kenbaar maken van een intentie tot inschrijven) worden chronologisch genoteerd in speciaal daarvoor voorziene inschrijvings- en aanmeldingsregisters. Zoals in de regelgeving voorzien is, verklaren de ouders zich schriftelijk akkoord zowel met het pedagogisch project van de school als met het schoolreglement bij elke inschrijving en dit binnen een termijn van 21 dagen volgend op de inschrijving. Deze akkoordverklaring is een strikte voorwaarde om een rechtsgeldige inschrijving te bekomen. Voor ouders die hun kind inschrijven of aanmelden na 10 juni, voorafgaand aan het betreffende schooljaar, is deze termijn slechts 3 dagen.

 

Wie zijn/haar kind geldig ingeschreven heeft en nog geen informatieavond of -dag meemaakte, verbindt er zich toe alsnog zo'n info-moment (of een gesprek met de coördinator) te volgen nog voor de aanvang van het nieuwe schooljaar. Dit is nodig om echt zicht te krijgen op het pedagogisch project van de school. Eveneens geven de ouders met het onderschrijven van dit reglement te kennen dat ze de de klas- en schooloverleggen bijwonen en hun engagement opnemen binnen de school.

 

 Wanneer kan mijn peuter (geboortejaar 2016) starten op school?

Geboren tot en met

 

03 maart 2016

05 mei 2016

07 juli 2016

01 augustus 2016

11 september 2016

23 oktober 2016

03 december 2016

31 december 2016

Instapdatum

 

03 september 2018

05 november 2018

07 januari 2019

01 februari 2019

11 maart 2019

23 april 2019

03 juni 2019

02 september 2019


Voortaan kan je ook online berekenen op welke datum precies jouw kind voor het eerst naar school mag. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming publiceerde daarvoor een online tool. Klik hier voor deze tool.

 

 

Bij de inschrijving dienen volgende zaken aan de school bezorgd te worden:

  • een kopie van een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (bv. geboorteattest, trouwboekje ouders)

  • een kopie van de SIS-kaart van het kind of kopie van de Kids-ID kaart of uittreksel uit het bevolkingsregister of plakker mutualiteit (ifv rijksregisternummer)
  • een ingevulde medische fiche (te downloaden hieronder)
  • vragenlijst ministerie van onderwijs over de achtergrond van je kind ( te downloaden hieronder)
  • een ingevulde inlichtingenfiche voor de administratie (te downloaden hieronder)

     

Alle nodige kopieën kunnen op school genomen worden.

Download
Medische fiche Klimopleerling
Medische fiche voor Klimopleerlingen.pdf
Adobe Acrobat document 184.8 KB
Download
Vragenlijst achtergrond leerling
Dit is een vragenlijst opgesteld door het Ministerie van Onderwijs.
Vragenlijst achtergrond ll.pdf
Adobe Acrobat document 252.9 KB
Download
Aanmeldingsformulier Klimop
Administratieve gegevens voor de school bij aanmelding of inschrijving.
Aanmeldingsformulier -blanco- Klimop.pdf
Adobe Acrobat document 74.4 KB