OKO

Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers

 

Als OKO zijn wij een overlegplatform waar de kleinere koepels van het vrij gesubsidieerd onderwijs elkaar ontmoeten met het oog op een gezamenlijke vertegenwoordiging in diverse beleidsorganen van de Vlaamse Overheid, zoals de Vlaamse Onderwijsraad, het Overkoepelend Onderhandelingscomité, het Centraal Paritair Comité of de Kamer van Beroep.

 

Tussen de volgende vier organisaties is er een samenwerkingsverband:

 

  • FOPEM of de Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen
  • IPCO, de koepel van inrichtende machten van vrije onderwijsinstellingen van de protestants-evangelische eredienst. Zij vertegenwoordigt de scholengemeenschap ‘Scholen met de bijbel’
  • Federatie Steinerscholen Vlaanderen, die de Steinerscholen over heel Vlaanderen verenigt
  • VOOP of het Vlaams Onderwijs OverlegPlatform, een koepel die veertien scholen in Vlaanderen groepeert

 

Inhoudelijk vertegenwoordigt OKO verschillende strekkingen in het onderwijsveld. Gemeenschappelijk hebben we, naast onze beperkte verspreiding, vooral een specifiek of geprofileerd aanbod met een eigen pedagogisch concept en/of gezindheid, specifieke opleidingen en eigen vormen van schoolbestuur.Tevens streven wij voor onze scholen een grote autonomie en het recht op verscheidenheid na. We zijn scholen die van onderuit ontstaan zijn en die vaak gedragen worden door een sterke participatieve ouderwerking.

 

Specifiek kenmerk daarnaast voor de scholen van het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers is de gerichtheid op kleinschaligheid, een kwaliteitselement dat naast een paar andere elementen als een cruciaal punt door het Overleg Kleine

Onderwijsverstrekkers naar de overheid verdedigd wordt bij de toekomstige hervorming van het secundair onderwijs.

 

Onze scholen vinden hun reden van bestaan in de bewuste keuze van ouders, leerkrachten, leerlingen en cursisten voor specifieke kenmerken. Samen bieden de 4 betrokken verenigingen van schoolbesturen onderwijs aan op verschillende niveaus en in diverse onderwijsvormen: van kleuterschool tot volwassenenonderwijs. Er is zowel gewoon als buitengewoon onderwijs vertegenwoordigd.

 

Actueel

 

Het Overleg kleine Onderwijsverstrekkers geeft een protocol van niet-akkoord met het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV omwille van de ingrijpende en inhoudelijke maatregelen die getroffen worden voor het basisonderwijs.

 

OKO is bezorgd over de grote impact van verschillende hervormingen in het basisonderwijs in de aanloop naar de hervorming van het secundair onderwijs: wijzigingen bij het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, competentiegericht formuleren van de eindtermen, installeren van vakleraren en een nieuwe structuur voor de leergebieden.

 

Hieronder kun je de tekst hierover downloaden.

  

Meer over OKO

 

 

 

 

Download
Memorandum voor de nieuwe Vlaamse regering
Goed onderwijs is in een democratische samenleving een onontbeerlijk goed waar iedereen recht op heeft. Wat dat recht op onderwijs inhoudt, is in meerdere internationale verdragen beschreven. Zo stelt het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind onder meer dat onderwijs dient gericht te zijn op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens en op de voorbereiding van het kind op een verantwoord leven in een vrije samenleving. Het waarborgen van dit recht op onderwijs, als kerntaak van de overheid, vraagt dan ook de volle erkenning van en het respect voor de eigen finaliteit van het onderwijs. We mogen dus verwachten dat het beleid ten aanzien van de onderwijsstructuur, de financiering, de infrastructuur, de personeelsmateries, de kwalificaties en dergelijke meer, prioritair gericht is op de realisering van dit recht op goed onderwijs.
Memorandum OKO mei 2014.pdf
Adobe Acrobat document 299.6 KB
Download
Protocol van niet-akkoord met voorontwerp decreet XXIV
OKO protocol OD 24 .pdf
Adobe Acrobat document 948.2 KB