Overeenkomst met het CLB, Centrum voor LeerlingBegeleiding

 

Klimop heeft een overeenkomst afgesloten met het volgende centrum voor leerlingenbegeleiding Brugge:

 

Vrij CLB De Havens - vestiging Sint Andries basisonderwijs

Legeweg 83 A

8200 Sint Andries - Brugge

telefoon 050/440.220

fax 050/34.90.31

 

Begeleiding op vier domeinen

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de toekomst. Zo ondersteunt het CLB de opdracht van de school en van de ouders. CLB Brugge(n) voorziet een begeleidingsaanbod voor de jongeren op vier domeinen: het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren.

 

Vraaggestuurd

Het CLB Brugge(n) gaat in op vragen van de leerlingen, de ouders en de school, die betrekking hebben op de opdracht. De begeleiding richt zich prioritair op jongeren die in hun leerproces of in hun lichamelijke en/of psycho-sociale ontwikkeling bedreigd worden. Leerlingen of ouders die vragen hebben, nemen best contact met de begeleider van de klasgroep. Samen kan gekeken worden of en wanneer het zinvol en wenselijk is om de CLB-begeleider(s) van de school te contacteren.

 

Eigen initiatief

In het geval dat ouders dit wensen, kunnen zij alsnog zelf contact opnemen met de CLB-begeleider(s). De begeleider(s) ervaren het als een blijk van vertrouwen als de ouders hen hiervan op de hoogte brengen.

 

Pijlers CLB-werking

Deelname aan het MDO , klassenraden of evolutiebesprekingen, vraaggestuurde consulten, handelingsgericht diagnostisch onderzoek en begeleiding van leer-, ontwikkelings- en sociaal-emotionele problemen zijn de pijlers van de werking. De school wordt ondersteund bij de begeleiding van de schoolloopbaan bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs. CLB Brugge(n) geeft informatie over de structuur en de organisatie van het volledige onderwijsaanbod.

De medische begeleiding (o.a. medische onderzoeken, …) en de begeleiding van de leerplichtproblemen zijn verplicht.

 

Discretie

De CLB-medewerkers werken discreet. Ze zijn gebonden door het beroepsgeheim en respecteren een deontologische code die onder andere het onafhankelijk optreden waarborgt.

 

Medewerkers CLB voor schooljaar 2023-2024

Het CLB-team dat de leerlingen begeleidt bestaat uit een arts, een maatschappelijk werk(st)er, een paramedisch werk(st)er en een psycho-pedagogisch consulent(e) of psycho-pedagogisch werk(st)er. De medewerkers zijn ook bereikbaar op het centrum, liefst na afspraak.

 

Ine Vandemaele - Contactpersoon Clb/Psycholoog

Anje Van Belleghem - Paramedisch werker