In de praktijk: de coöperatieve werking in Klimop

 

In de geest van de coöperatieve school is de organisatie van KLIMOP tot stand gekomen na langdurig samenzitten met leerkrachten, ouders en vrijwilligers. Hoewel onze structuur democratisch is opgevat, moet dit niet in de klassieke zin worden begrepen, met vertegenwoordigingen en beslissende meerderheden. Er wordt integendeel besluitvorming nagestreefd op een zo laag mogelijk niveau, zo dicht mogelijk bij de betrokkenen. “Hogere” organen komen pas in werking als de problematiek het belang van een lager niveau overstijgt of wanneer besluitvorming op dat niveau onmogelijk gebleken is.

 

De praktische organisatie van KLIMOP is voor een groot deel in handen van vrijwilligers. Zonder de voortdurende inzet van ouders of andere medewerkers, geen KLIMOP.

Een aanzienlijk gedeelte van dat vrijwilligerswerk is in het systeem van deze werkgroepen georganiseerd. Deze wijze van participeren aan de opbouw van de school is zo belangrijk dat deze werkgroepen, naast de pedagogische structuur, het tweede (organisatorische) been van KLIMOP vormen en een belangrijke weg zijn waarlangs ouders mee de school besturen.

 

Je kan bij een van deze werkgroepen aansluiten, maar indien je hier niet voor kiest, kun je steeds je medewerking verlenen door een bepaalde taak op te nemen of op een oproep in te gaan. Op die manier draag je toch een steentje bij, maar hoef je geen vergaderingen mee te volgen. Merken we hierbij op dat je ook in het klasgebeuren zelf kunt participeren (door bv. materiaal mee te geven voor een bepaald project, zelf over iets in de klas uitleg te geven, kleuterzwemmen, leesouder, een atelier te begeleiden, uitstappen mee te begeleiden…).