Cultuurbeschouwing in Klimop

 

De school  is de plaats waar de verschillende levensbeshouwingen, die ouders voor hun kinderen kiezen, bij elkaar komen. Wij willen deze ontmoeting stimuleren en aangrijpen als een dankbare voedingsbodem voor een veelzijdige levensbeschouwelijke opvoeding.

 

Wij vinden levensbeschouwing terug in onze hele manier van werken: in een aantal “levensbelangrijke” waarden van waaruit we vertrekken, in de keuze voor weloverwogen werkvormen en in de manier waarop de leerkrachten in de klas staan en omgaan met de kinderen.

 

We beschouwen dit geheel als een “levensbeschouwelijk bad” waarin kinderen dagelijks op natuurlijke wijze “ondergedompeld” worden. Er is geen specifiek programma of moment voor levenbeschouwing. We gaan er van uit dat er zich in de negen jaren dat kinderen bij ons school lopen, voldoende “levensbeschouwelijke ingangen” aandienen om alle ontwikkelingsdoelen, die wij ons op levenbeschouwelijk vlak stellen, te bereiken.

 

Een buitenbeentje in deze ontwikkelingsdoelen is vast “het ontwikkelen van religieuze competentie”. Daarom gaan we hier wat dieper op in.

 

Wij verstaan onder “religiositeit” de mogelijkheid die de mens heeft om na te denken over zijn eigen bestaan en over alles wat er buiten hem bestaat. Hij kan deze wereld ook gevoelsmatig benaderen, er door verwonderd en ontroerd worden, er zich mee verbonden voelen. "Religiositeit" in deze betekenis is veel ruimer dan godsdienstigheid of geloof. Godsdiensten zijn mogelijke antwoorden op deze vragen, net zoals mensen het antwoord kunnen zoeken in atheïsme of agnosticisme. In al deze vormen van het ontmoeten van de wereld, het nadenken over of het ervaren van de grond van het bestaan, zijn mensen in deze betekenis “religieus”.

 

Wij willen onze kinderen een zekere "religieuze competentie" bijbrengen. Hieronder verstaan we de mogelijkheid die iemand heeft om te kunnen nadenken, praten en voor zichzelf te kunnen beslissen over religieuze zaken, in de betekenis zoals hierboven omschreven. Dit is een proces dat wellicht nooit af is. Voor de lagere school zal het gaan om een eerste ontmoeting, een leren kennen en het opwekken van enthousiaste nieuwsgierigheid. Dit alles in voorbereiding op een latere bewuste keuze.

 

Concreet betekent dit dat wij de spontane verwondering bij onze kinderen willen behouden en voeden. We stimuleren hen om blijvend vragen te stellen bij de wereld die hen omringt. We zetten hen er toe aan om vanuit verbondenheid met de wereld in alle openheid op zoek te gaan naar de diepere grond van de dingen. We maken onze kinderen bewust van de veelheid van levensbeschouwingen en culturen in de wereld van vandaag en brengen hen een houding bij van openheid, repect en dialoog. We geven hen daarbij zeker ook een idee van de christelijke cultuur in al zijn verscheidenheid. Deze had en heeft zo veel invloed op onze wereld, dat zonder enige kennis ervan, onze cultuur moeilijk te begrijpen valt. We beperken ons niet tot kennisoverdracht over levensbeschouwingen. We brengen de kinderen ook concreet in contact met verschillende “religieuze uitingsvormen”, zodat ook de beleving aan bod komt.

 

Het werken aan deze religieuze competentie is zoals gezegd slechts één aspect van wat we het "levensbeschouwelijke bad" noemden. Ook hiervoor is er geen specifiek programma of moment. Het zit net als de andere aspecten ingebed in de hele werking en het komt tot uiting in de hele aanpak van ons onderwijs.