De statuten van vzw Klimop

De laatste statuten van vzw Klimop -

maart 2006

ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: Klimop vzw


ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Fabiolalaan 2, 8020 Oostkamp en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brugge.
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.

 

ARTIKEL 3
De vereniging heeft al doel het organiseren van een onafhankelijke, pluralistische Freinetschool, binnen het vrije niet-confessionele net.
De pedagogische invulling hiervan gebeurt door het team van leerkrachten die op dat moment betrekking waarnemen in de school. Dit gebeurt in overleg met de ouders, medewerkers en de kinderen van de school. De werking van de school wordt coöperatief gedragen door alle ouders, leerkrachten, medewerkers en kinderen van de school.
De vereniging kan voor het verwezenlijken van het doel alle initiatieven nemen die hier rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengsten hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

 

ARTIKEL 5
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De verenging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novices, §1,3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij wijziging in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergaderring. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in het huishoudelijk reglement.

 

ARTIKEL 6
Als lid kan tet de vereniging toetreden, ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de vraag van bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk ingediend worden bij de raad van bestuur. Met de term “lid” in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
Om lid te worden moet men bovendien voldoen aan volgende voorwaarden:
-ouder zijn van minsten één ingeschreven kind in de school, een betrekking hebben in de school of voorgedragen zijn door de raad van bestuur
-zich schriftelijk akkoord verklaren met de doelstellingen van de vzw
-aanwezig geweest zijn op één van de twee voorgaande algemene vergaderingen, die men kan volgen zonder stemrecht.
Wordt een kandidaat voorgedragen door de raad van bestuur, dan moet de kandidaat enkel voordoen aan de tweede van de aanvullende voorwaarden.

 

ARTIKEL 8
De leden zijn tot geen bijdrage verplicht

 

ARTIKEL 9
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet hij bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.
Leden verliezen automatisch hun lidmaatschap na afwezigheid op drie opeenvolgende bijeenkomsten of na afwezigheid op twee opeenvolgende bijeenkomsten zonder voorafgaandelijke schriftelijke verontschuldiging.
Ouders verliezen automatisch hun lidmaatschap wanner hun kind niet meer op school is ingeschreven. De algemene vergadering kan hun lidmaatschap wel verlengen op voordracht van de raad van bestuur. Werknemers verliezen automatisch hun lidmaatschap wanneer zij geen betrekking meer waarnemen in de school. De algemene vergadering kan hun lidmaatschap wel verlengen op voordracht van de raad van bestuur.

 

ARTIKEL 12: duur van het mandaat van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd voor onbepaald duur

 

ARTIKEL 13: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezigen en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen in het Belgisch staatsblad.

 

ARTIKEL 14: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad.

 

ARTIKEL 16: Bevoegdheden van de bestuurders.
De raad van bestuur leidt de zeken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in de buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
De raar van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als een college.
De raad van bestuur kan slecht geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de oudste van de aanwezige bestuurders doorslaggevend.

 

ARTIKEL 18
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.
De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigd-bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagdagelijks briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postcheques, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

 

ARTIKEL 20: personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art 13,4° lid, W.VZW
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a)    Op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur.
b)    Door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid dier hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden inde bijlagen van het Belgisch staatsblad.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

 

ARTIKEL 21/ Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art 13,4° lid, W.VZW
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a)    Op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuurd zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuurd
b)    Door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid dier hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de het dagelijks bestuur, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden inde bijlagen van het Belgisch staatsblad.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuurd, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

 

ARTIKEL 23
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor
-    Het wijzigen van de statuten,
-    De benoeming en de afzetting van de bestuurders,
-    De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
-    De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
-    De vrijwillige ontbinding van de vereniging,
-    De benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
-    De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
-    Alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

 

ARTIKEL 24
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door een gemachtigde telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

 

ARTIKEL 25
De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

 

ARTIKEL 26
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

 

ARTIKEL 27
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door een gemachtigde, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per e-mail tenminste 14 kalenderdagen voor de vergadering.

 

ARTIKEL 28
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgesteld voor de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door  het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

 

ARTIKEL 33
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door een gemachtigde en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door een gemachtigde bestuurder of door twee bestuurders en bij ontsteltenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

TITEL VI: ontbinding en vereffening

 

ARTIKEL 35
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.
Zijn er geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meerder vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangeloze inzet.
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.